Mübariz Əlioğlu - Niyyətlər və Əməllər

Çap

Yazan redaktor 26.01.15 07:06

Share

Uca Allah (c.c) Qurani Kərimdə belə buyurur.

Ey iman gətirənlər! Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin və (şəkk-şübhə, riya, küfr və nifaq kimi şeylərlə) əməllərinizi puça çıxartmayın! (Muhamməd33)

Aləmlərin Rəbbi olan Allah (c.c) şükürlər və həmdi sənalar , Onun haqq Rəsulu Muhamməd Əleyhissalama salatu salamlar olsun.

Allahım! Səndən hidayət,təqva,iffət və könül zənginliyi istəyirəm. (Müslim,Zikr 72)-deyərək şəxsində inkişaf etdirdiyi qulluq məsuliyyətini ümmətinə ən gözəl şəkildə təbliğ edən Allah Rəsulu son nəfəsində belə şərəfli çalışmadan bir an olsun belə aralanmırdı;”Sizə elə bir şey buraxıram ki,ona bütünlüklə sarılsanız əsla yolunuzdan azmazsınız.Bu Allahın (c.c) kitabı və peyğəmbərinin sünnətidir”. (Hakim,Müstədrək 93) Bununla yanaşı o dövrə kimi  gəlmiş keçmiş bütün millətlərin həlak səbəbini məhz o dövrünpeyğəmbərinin sünnətinə tabe olmamaqdan ibarət olduğunu deyən Allah Rəsulu ümmətini bir daha sayıq olmağa səsləyirdi; “Allaha (c.c) and içirəm ki,Məhəmmədin qızı Fatimə oğurluq etsəydi əlbəttə onun da əlini kəsərdim”.(Buxari,Ənbiya 54,Müslüm 8,9) Allah və Rəsulunun təyin etdiyi sünnət ölçülərinə təmas etmədən yaşanmış hadisələri izləyərkən təəccüb etməmək mümkün deyil.Fani istəklərlə əhatələnmiş niyyətləri ilə ərsəyə gəlmiş əməllər toplusu ,dünyəvi qazanclar baxımından heç də ürək açan bir sonluqla bitməmişdir. Doğrudan da bu işlərin əbədi olan axirət həyatı,pəncərəsindən seyri təəccüb hissini dəhşət verici qorxu halı isə əvəzləyəcəkdir.Çünki ilahi əmrlərdən kənarda qalınaraq sürülən zövqü-səfada bir bərəkət yoxdur.  Örnək olaraq bizləri qane edəcək həyat hekayələrinə keçmədən öncə Allah Rəsulunun xəbərdarlığına bir daha diqqət yetirək ; “Əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi işin qarşılığını niyyətinə görə alır”.( Buxari İmam 41 ).

SiqaretşəkməvərdişidaşıyanlarüçünUeynMaklarenismiçoxşeysöyləməkdədir.Amerikanınməhşur Marlboro tütünşirkətininməhsulununəfslərə son dərəcədəcazibədargörünənbirreklamüslubundatanıdanMaklarenözişininustasıidi.1967-ci ildənetibarənböyükplakatlardasiqarettüstülədənbukovboyunnəfsləriiştahagətirənobrazıonunbütündünyadasiqaretçəkməmədəniyyətininəsassimasınaçevirmişdir.GörəsənbuniyyətivəəməliiləMaklareninsansağlamlığınavuracağıəmsalsızziyanıheçağlınagətirirdimi?Bu aradatütünistifadəsinəqarşıolansosialmərkəzlərin, könüllülərinhəyəcantəbiliisəsankieşidilməzidi.NəhayətMaklareninreklamolimpindəkitəntənəliyürüşüçoxsürmədi. 51 yaşındaikənağciyərxərçənginəyaxalanankovboy,xəstəliyinşiddətlənməsisəbəbindəndünyasınıdəyişdi. Sağlamhəyattərzinitəbiğedənlərüçünbugöydədüşməbirfürsətoldu.ArtıqMaklareninxəstəliktarixçəsisiqaretdənələrikimiçoxaldılaraqkütləviməlumatvasitələrində, asmatəqvimlərdə,anti-tütünvərəqələrindəbirsözlətəbliğimümkünolanhəryerdəçapedilərəkyayilmağabaşladı.Həkimlərağciyərxərçəngininbütünbədənəyayılmadinamikasınınacınacaqlınəticəsiniözxəstələrinədanışaraqsiqaretdəngələbiləcəkziyanınölçüləriniqorxuncrəqəmlərləifadəetməkdənartıqçəkinmirdilər.TütnməhsullarınınantireklamkompaniyasıbirqədərsəngidikdənsonaMaklareninyaxınqohuməqrəbasımeydanaçıxaraqinsanları mat-məhəttəlqoyacaqaçıqlamalarverdilər. Onlarbildirdilərki,Maklarenözünəbaxan,idmanlaməşğulolan,sağlamhəyattərzinisevənbirinsanidivə o ümumiyyətləsiqaretçəkəndeyildi. Bəliəzizoxucularözüistifadəetmədənmilyonlarlainsanınzərəlivərdişəyiyələnməsinəistehsalçılarlabərabərbirbaşaməsuliyyətdaşıyanbuinsanilahitəqdirləözünüqorusa da beləsiqaretaludəçilərinindahaçoxməruzqaldığıağciyərxərçəngiilədünyasınıdəyişdi. Necədeyərlərniyyətibuzərərlivərdişibütündünyayasevdirməkidisədəqarşılığıdahauzaqdurmasınabaxmayaraqözbaşınagəldi.Bu günkidünyamızdainsanıinsanaqırdıranvəbəşəriyyətiAdəmövladınayaraşmayanbütünmənfitəmayüllərləçirkinəxlaqnümunələriiləbürünməkistəyənniyyətsahiblərisankiMaklarenlərinvəonabənzəyənlərinaqibətindənbixəbərdirlər.Yaxılığadəvətvəpisliklərdənşəkindirməəmriilahisininyetərincəyaşanmadığıdünyamızdaqulluqməsuliyyətinəyadolanörnəklərtəəssüfki, at oynatmaqdadır.BuməqamlarıUca Allah (c.c) QuraniKərimdəbelədəyərləndirir: “Barı, sizdənəvvəlkinəsillərinağılvəfəzilət (hünər) sahibləriyerüzündəfitnə-fəsadtörətməyiqadağanedəydilər! Onlarınxilasetdiyimizazbirqismiistisnadır. (Onlarkeçmişpeyğəmbərlərinəshabələridirki, insanlarayaxşıişlərgörməyiəmredər, pisişləriyasaqedərdilər.)Zalımlarisəonlaraverilmişnemətə (dünyanınləzzətinə) uydularvəgünahkaroldular.”(Hud 116)

Bu fanidünyadaəbədiaxirəthəyatındagünahkarvərəzilolmamaqüçünniyyətimizivəəməllərimizidüzəltməliyik. Allah Rəsulubaşdaolmaqlabuümmətinböyüklərikeçmişnəsillərinbaşınagəlmiş,indikilərinisəbaşınagəlməkgəlməküzərəolanfəlakətlərdənbizlərixəbərdaretmiş, bunlardanqorunmayollarını da İnşallahqiyamətəkimimənəviiçləriilətəlimetməyədavamedəcəklər. İnsanövladıüçünbilməsi son dərəcədəvacibolanməqamları Mahmud Sami Ramazanoğluhz-ləribeləaçıqlayir:”Bilməlisənki,hərqəlbilahimərifətə,hərnəfsRəbbinhizmətindədurmağa,hər mal da Haqqyolundasərfedilməyəəlverişli (hazır) deyildir.Qulbütünmənfihallarınımümkünolduğuqədərtezdüzəltməyəçalışaraqbütünvarlığını Allah (c.c) yolundavə Allah (c.c) əmretdiyişəkildəsərfetməyəqeyrətetməlidir. Görmədinizmiİbbrahim (a.s) BeytiBinaetdi,tavafetdi,insanlarıhaccaçağırdı,malınıqonaqlarına ,bədəniniatəşəverdi.OğlunuAllaha (c.c) nəziredən,qəlbiniAllahaverənHz.İbrahim (a.s)  (buniyyətində) busəxavətində o qədərirəligetdiki,mələkləronatəəccübetdi.”Uca Allah (c.c) ( buniyyətininvəbuəməlinin) möhtəşəmbirqarşılığıolaraqbeləbuyurdu :

Həqiqətən, Allah İbrahimi (Özünə) dost tutmuşdur!( Nisa 125)

Tecox component by www.teglo.info