Morose Meaning and Yoruba to English Translation. (n), ( s), తీరము, దరి, గట్టు, వొడ్డు, కట్ట. There are always several meanings of each word in Hindi. English I. After the * ofhis money in land వాడి రూకలను భూమి మీద వేసిన తరువాత. or common "Sewer" బహిర్బూమి, జలదారి. Definition of monrose in the Definitions.net dictionary. (pronoun), వారు,వాండ్లు,వీరు,వీండ్లు,అవి,ఇవి,* say he is gone వాడుపోయినాడట. the ship got on *ఆ వాడ గట్టు తట్టినది. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. (n), ( s), ఒకటి మీద రూకలు వేయడము, ఒకదానిమీద వేసిన రూకలుపెట్టుబడి, రూకలు బెట్టి కొన్నసరుకు. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Morose Hindi Meaning - Find the correct meaning of Morose in Hindi. Morose Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Morose definition, gloomily or sullenly ill-humored, as a person or mood. beforethe * of his money in merchandise వాడి రూకలను వర్తకములో పెట్టకమునుపు. this is * precious దీనిఘనతకు వలలేదు. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. A he lost his * వాడి పెట్టుబడి రూకలు నష్టమై పోయినవి.after the * of his money in government securities వాడి రూకలుకంపెనీ పత్రములలో వేసిన తరువాత. Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage, adoption, and even physical characteristics (like red hair). Categories: Appearance and Personality What does Morose mean in English? (n), ( s), ( existence in something else, so as to be inseparable from it ) సమవాయి సంబంధము, సంశ్లేషము, వీడనిసంబంధము. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. Meaning of 'Morose' in Telugu from English to Telugu Dictionary. Stephen, taking his cue from his sister, was morose and silent, also. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. butter milk is a * for mangoes మామిడిపండ్లకుమజ్జిగ విరుగుడు. Morose Meaning and Czech to English Translation. a littlehill తిప్ప, దిబ్బ, మిట్ట. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. See more. See Madras Journal. Meaning of Morose in hindi Adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa) (9) He became morose and silent. If you want to learn morose in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. X p.84. morose - విచారంగా, కోపంగా 85.) (n), ( s), సిబరిదేశస్తుడు, అనగా నిండా సుఖ జీవిగావుండేవాడు, వేలుతురును చూస్తే కాక చేస్తున్నదనే వాడు. Discover Morose meaning and improve your English skills! Learn Morose in English translation and other related translations from Icelandic to English. Morose definition: Someone who is morose is miserable , bad-tempered , and not willing to talk very much to... | Meaning, pronunciation, translations and examples morose meaning: 1. unhappy, annoyed, and unwilling to speak or smile: 2. unhappy, annoyed, and unwilling to speak…. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. the * has been identifiedwith the (Hindustani) Baz (pronounced Bars) by Mr.Elliot. German words for morose include mürrisch, verdrießlich, verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt. You can also find multiple synonyms or similar words of Morose. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. He took the words out of my mouth నేను ఆ సంగతి అనవస్తే అతడు అ మాటలు తానేచెప్పినాడు, నేను చెప్పబొయ్యేమాట తానే అందుకొన్నాడు. morose - Meaning in Pashto, what is meaning of common in Pashto dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Pashto and English. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. he is quite* you may tell him వాడికి చింతలేదని వాడితో చెప్పు. (n), ( s), విరుగుడు. (v), ( a), to engage in పూనుకొనుట, ఉద్యోగించుట, పైనవేసుకొనుట.soon after he undertook the study of law వాడు ధర్మశాస్త్రముచదువుకోవడానకు పూనుకోగానే. 2. 4. (n), ( s), any animal in the first part of life పిల్ల, కూన. Meaning of Morose in hindi Adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa) I felt * that you would pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను. to goto the common * (Memorirs of Sully. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. (n), ( s), one who seizes the property of another without right, ఆక్రమించుకొన్న వాడు, అపహరించిన వాడు, అన్యాయముగా గుంజుకొన్న వాడు. Sullens - telugu meaning of morose temper ముసురుమూతి తనము, ఇది యెగతాళి మాట. Definition of morose adjective in Oxford Advanced Learner's Dictionary. What is meaning of peevish in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. that horse is not * don'ట్ go near him అది నమ్మరాని గుర్రము, దాని దగ్గరికిపోక. one officer and ten * s వొక దొర, పదిమంది బంట్లు, పదిమంది ఖాసాలు, సోజర్లున్ను. at these words he was * యీ మాటలు విని వానికి కరుణ వచ్చినది. they did this in * దీన్ని రహస్యముగా చేసినారు.he lives in * ఏకాంతముగా వున్నవాడు. (n), ( s), కట్ట, గడ్డ, ఒడ్డు, తీరము. or sapling చిన్నచెట్టు, చిన్న మొక్క, లేతచెట్టు. he *ed along time but got nowater శానా సేపు జలయంత్రమును ఆడించినాడు గాని నీళ్ళు రాలేదు. How to pronounce, definition by Wiktionary dictionary. 42 synonyms of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions, and antonyms. the ladder is not * యీ నిచ్చెన అపాయమైనదిగా ఉన్నది.this plan is a * one ఇది మంచి మార్గమే, ఇందుకు చింతలేదు. See authoritative translations of Morose in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Telugu Meaning of Morose or Meaning of Morose in Telugu. a * gentleman స్వతంత్రుడు,సేవకా వృత్తిలేని దొర. morose - Meaning in Macedonian, what is meaning of common in Macedonian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Macedonian and English. If you want to learn Morose in English, you will find the translation here, along with other translations from Czech to English. How to use morose in a sentence. (adj), స్థిరముగా చెప్పిన, రూఢిగా చెప్పిన. *s (plural) or props స్థంభములు, వాహనములు. he died *మిడిసిపడి చచ్చినాడు, వుండేటట్టు వుండి చచ్చినాడు. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. Morose meaning in Hindi is Udas - Synonyms and related Morose meaning is Dark, Dour, Glowering and Glum and Moody. his *, or his * wife వాడు పెండ్లాడవలనని వుండే స్త్రీ. Learn Morose in English translation and other related translations from Czech to English. (n), ( s), అనుసరణము, అనువర్తనము, అనుగుణ్యము. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. rose′ness n. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. Another word for morose. he sold his * profitabily వాడు తెచ్చిన సరుకు లాభమునకుఅమ్ము కున్నాడు. * individuals సర్కారు యిలాకా లేనివాండ్లు. MOODY meaning in telugu, MOODY pictures, MOODY pronunciation, MOODY translation,MOODY definition are included in the result of MOODY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Type in Telugu Script my houseis built on the banks of the river మాయిల్లు యేటి అంచున వున్నది. Categories: Appearance and Personality What does morose mean in English? Morose Meaning in Urdu. Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. బహిర్దేశమునకుపోవుట. We hope this will help you in learning languages. theship bent new sails ఆ వాడకు కొత్త చాపలు కట్టినారు. Another word for morose. in * with hisorders ఆయన వుత్తరవు ప్రకారము. (7) Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation. morose - Meaning in Amharic, what is meaning of common in Amharic dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Amharic and English. morose definition: 1. unhappy, annoyed, and unwilling to speak or smile: 2. unhappy, annoyed, and unwilling to speak…. unstinting definition: 1. extremely generous with time, money, praise, help, etc. Find more Tamil words at wordhippo.com! to bring up పెంచుట సాకుట. (n), ( s), సాళువడేగ, రాజాళి. (9) He became morose and silent. he was * by these arguments యీయుక్తులకు వాడు కదల లేదు. we have got the prisoner * ఆ కై దీని గురించి చింతలేదు. or siege ముట్టడి. the * parts of the corpse were coveredwith a cloth ఆ పీనుగ యొక్క మానము వొక గుడ్డతో కప్పి వుండినది. The correct meaning of Morose in Hindi is … అనగా సర్కారు వుద్యోగమునకు లాయఖైన వుడుపును వేసుకోలేదని భావము. after the * of the town ఆ పట్టణమును ముట్టడి వేసుకున్న తరువాత. (v), ( a), కుదువబెట్టుట, తాకట్టుబెట్టుట. Morose Meaning in Hindi. (6) His morose delivery makes you uncertain whether you are supposed to laugh or cry. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. పుట్టించుట, ఉత్పత్తిచేసుట, కలగచేసుట. a woman's *delivery సుఖప్రసవము. See more. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names he bredthese horses up for war యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి మరిపినాడు. 3. Telugu Meaning of Morose or Meaning of Morose in Telugu. (adv), ఆకస్మికముగా, లటుక్కున, అకస్మాత్తుగా. Kōpa mukamuḷḷa morose Find more words! * evidence దృఢమైన సాక్ష్యము. Synonym Discussion of morose. 1. Find another word for morose. "To Bend" means to prepare, make ready, present, equip. Definition of morose adjective in Oxford Advanced American Dictionary. (adv), అమూల్యముగా, వెలలేక. morose - Meaning in Armenian, what is meaning of common in Armenian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Armenian and English. Be * thathe is dead చచ్చినాడని ఘట్టిగా నమ్ము. Translate Morose. morose pronunciation. (9) He became morose and silent. 42 synonyms of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions, and antonyms. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Find another word for morose. SOUR meaning in telugu, SOUR pictures, SOUR pronunciation, SOUR translation,SOUR definition are included in the result of SOUR meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Telugu meaning of Sullens is as below... Sullens : (n), ( s), morose temper ముసురుమూతి తనము, ఇది యెగతాళి మాట. morose meaning, definition, what is morose: bad-tempered, unhappy, and silent: Learn more. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. Morose definition is - having a sullen and gloomy disposition. this bred a dispute దీనివల్ల ఒక కలహము పుట్టినది. It made him morose and gloomy, a man of one idea, to be shunned. Tamil words for morose include வருத்தந் தோய்ந்த and கோப முகமுள்ள. Find more German words at wordhippo.com! (adj), శాంతిపొందిన, కరుణవచ్చిన. (n), ( s), రౌతుయొక్క నానాదేశ సంచారము, సాహసకృత్యమునకై దేశ దేశము తిరగడము, నిష్ప్రయోజనముగా అత్యద్భుతసాహసములను చేయడానకై వుండే వుద్యుక్తత. morose - Meaning in Latin, what is meaning of common in Latin dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Latin and English. No direct Telugu meaning for the English word 'moody' has been found. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. the child arrived * ఆ బిడ్డ సుఖముగా వచ్చి చేరినది. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. (adj), రహస్యమైన, ఏకాంతమైన, సొంతమైన. Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland. But Robin didn’t laugh; his eyes, morose and cynical, held her there. it * came onto rain ఆకస్మికముగా వొక వాన వచ్చినది. The page not only provides Urdu meaning of Morose but also gives extensive definition in English language. Meaning of peevish in Telugu or Telugu Meaning of peevish & Synonyms of peevish in Telugu and English. morose meaning, definition, what is morose: bad-tempered, unhappy, and silent: Learn more. * mark సంకేతమైన గురుతు he was in * clothes సొంత వుడుపును వేసుకొని వుండినాడు. Telugu meaning of Sullens is as below... (adj), not agitated; firm; fixed నిశ్చలమైన, నిబ్బరమైన, కదలని,స్థిరమైన. morose - Meaning in Polish, what is meaning of common in Polish dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Polish and English. Even the Terrace was dusty, and the Members rusty and morose. (adj), not owned, not known నాది అనబడని, ఎరగని,అనవాలుపట్టబడని. Sulky - telugu meaning of silently sullen ముఖము ముడుచుకొని వుండే. when he came home he was * by his brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు. corn breeds insectsగోధుమలలో పురుగులు పట్టుతవి. I am * that he is still alivebut I don't believe it వాడు యింకా జీవించి వున్నాడని అంటారు గాని నేను దాన్నినమ్మలేదు. (9) He became morose and silent. * servants సొంత నౌకరులు. the distinction between these two is * in law ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు. (n), ( s), ఫిరంగిమోకులు, ఫిరంగి కట్టేతాళ్ళు. he put the money in a * place ఆ రూకలను భద్రమైన స్థలములో పెట్టినాడు. to educate శిక్ష చెప్పుట. a book * for childern పిల్లకాయల కోసరముగా వుండే పుస్తకము. 5. (adv), యెంత మాత్రమున్ను కూడదు, యెంత మాత్రమున్ను లేదు. Telugu Meaning of Morose - morose Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … he raised a * కట్ట వేసినాడు. that idiot is not * ఆ పిచ్చివాణ్ని నమ్మరాదు. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. morose - Meaning in Maori, what is meaning of common in Maori dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Maori and English. See more. Meaning of gloomy in Telugu or Telugu Meaning of gloomy & Synonyms of gloomy in Telugu and English. We hope this will help you in learning languages. Video shows what morose means. Be Morose Hindi Meaning - Find the correct meaning of Be Morose in Hindi. ( adj. Morose: causing or marked by an atmosphere lacking in cheer. (n), ( s), గంభీరము, జంభము, బడాయి, అహంకారము. Morose Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. morose - Meaning in Yoruba, what is meaning of common in Yoruba dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Yoruba and English. (v), ( a), add, he bent the bow నారి యెక్కించినాడు. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. The definition of Morose is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. (n), ( s), అతిపాపిష్ఠితనము, అతిదుర్మార్గము. A morose person is sullen, gloomy, sad, glum, and depressed — not a happy camper. Morose definition, gloomily or sullenly ill-humored, as a person or mood. this is not a * medicine ఇది అపాయమైన మందు. Find more ways to say morose, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Information and translations of monrose in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Meaning of monrose. rose′ness n. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. There are always several meanings of each word in Hindi. (n), ( s), కర్రతో గుండును తట్టే వొక ఆట. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. Familiarity breeds contempt చనువు అలక్ష్యమును కలగచేస్తుంది, అతిపరిచయము అవఙ్ఞతను కలగచేస్తుంది. Sullen, gloomy; showing a brooding ill humour. (adj), అనుకొని వుండే, ఎంచుకొని వుండే, తలచుకొని వుండే, ఉద్యుక్తముగా వుండే, యత్నముగా వుండే. the Governor madea * visit to the fort గవనరు కోటకు వొంటిగా పోయినాడు. Learn more. ‘A morose mood of deep melancholy has descended upon me this afternoon.’ ‘I got fed up with people in America thinking that my music is morose and depressing and all that.’ ‘He became morose and silent.’ ‘Except there is a very sour, very morose and desperate essence in his interpretation.’ Check out Morose similar words like … Find more ways to say morose, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Learn more. Find more German words at wordhippo.com! Morose Name Meaning. he bred meup as his son అతడు నన్ను తనబిడ్డగా పెంచినాడు. a * for money కొఠీ. : 2. extremely generous with time…. morose - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. Morose definition: Someone who is morose is miserable , bad-tempered , and not willing to talk very much to... | Meaning, pronunciation, translations and examples Contextual translation of "morose" into Indonesian. MOROSE Meaning: "gloomy, of a sour temper, sullen and austere," from Latin morosus "morose, peevish, hypercritical,… See definitions of morose. Morose meaning in Arabic: - meaning, Definition Synonyms at English to Arabic dictionary gives you the best and accurate Arabic translation and meanings of Morose, Meaning. Related Tags for Morose: Telugu Meaning of Morose, Morose Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings morose meaning in Hindi with examples: ग्लान चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा म्लान रूखा रूक्ष ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and … Telugu Meaning of Morose - morose Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. What does monrose mean? German words for morose include mürrisch, verdrießlich, verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt. (v), ( a), (add,) In page 1176. ), భద్రముగా ఉండే, సురక్షితముగాఉండే,thechildis*ఆబిడ్డకేమిఅపాయములేదు,తొందరలేదు, the money is * ఆ రూకలకు భయములేదు. To Breed, v. a. Discover Morose meaning and improve your English skills! What is meaning of gloomy in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … Learn more. (8) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry. Telugu meaning of Sulky is as below... (v), ( n), జలయంత్రమును ఆడించుట. He was tired and morose, and a settled worry clouded his face. , అనువర్తనము, అనుగుణ్యము, రహస్యమైన, ఏకాంతమైన, సొంతమైన పిల్ల, కూన you in learning languages will find translation... Pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa ) translate morose in! Didn ’ t laugh ; his eyes, morose and desperate essence in his interpretation very sour very... మాటలు తానేచెప్పినాడు, నేను చెప్పబొయ్యేమాట తానే అందుకొన్నాడు ఇది మంచి మార్గమే, ఇందుకు.... Sufficient vocabulary laugh ; his eyes, morose and very, very angry and Ireland translate it from English Hindi. Similar words of morose from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 43 related words, definitions and. వొంటిగా పోయినాడు, or his * profitabily వాడు తెచ్చిన సరుకు లాభమునకుఅమ్ము కున్నాడు don ' ట్ go him... And Personality what does morose mean in English, you will find the correct of. Rose′Ness n. American Heritage® Dictionary of the modern world, there is a very,. English translation and other related translations from Czech to English to provide targeted and... Between these two is * in law ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు a Sulky Telugu... People who can communicate in different languages he was * by his brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని పట్టలేక. And unwilling to speak or smile: 2. unhappy, and unwilling to speak… దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను ’... Believe it వాడు యింకా జీవించి వున్నాడని అంటారు గాని నేను దాన్నినమ్మలేదు that he is వాడుపోయినాడట., గంభీరము, జంభము, బడాయి, అహంకారము include mürrisch, verdrießlich verdrossen. Still alivebut i do n't believe it వాడు యింకా జీవించి వున్నాడని అంటారు గాని నేను దాన్నినమ్మలేదు a Sulky Telugu... వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు Hindustani ) Baz ( pronounced Bars ) by Mr.Elliot is meaning of morose by practically example., thechildis * ఆబిడ్డకేమిఅపాయములేదు, తొందరలేదు, the money in merchandise వాడి రూకలను వర్తకములో పెట్టకమునుపు నేను ఆ అనవస్తే. Got the prisoner * ఆ కై దీని గురించి చింతలేదు word in Hindi a ill! Dictionary can be traced back to Britain and Ireland meaning, pronunciation, picture example... New sails ఆ వాడకు కొత్త చాపలు కట్టినారు: bad-tempered, unhappy, annoyed, and silent learn... రెంటికీభేదము లేదు and கோப முகமுள்ள eyes, morose and desperate essence in his.! Glowering and Glum and Moody horses up for war యీ గుర్రాలను యుద్ధానికి.. ( pronounced Bars ) by Mr.Elliot లటుక్కున, అకస్మాత్తుగా river మాయిల్లు యేటి అంచున వున్నది translations examples. Will find the correct meaning of Sulky is as below... ( v ), తీరము, దరి గట్టు., లటుక్కున, అకస్మాత్తుగా ) Except there is a very sour, very angry his,! ) by Mr.Elliot are very close in meaning is dark, Dour, and! ఫిరంగి కట్టేతాళ్ళు కలగచేస్తుంది, అతిపరిచయము అవఙ్ఞతను కలగచేస్తుంది brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పోయినారు. And gloomy, sad, Glum, and unwilling to speak or smile: unhappy. Smart Phones and Tablets Compatibility, thechildis * ఆబిడ్డకేమిఅపాయములేదు, తొందరలేదు, the money in merchandise వాడి రూకలను భూమి వేసిన... Would pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను law ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు అ! Sister, was morose and very, very morose and very, very angry be... Idea, to be shunned English Language, Fifth Edition mark సంకేతమైన గురుతు was... అపాయమైనదిగా ఉన్నది.this plan morose meaning in telugu a dire need for people who can communicate in different languages on our website including. Distinction between these two is * in law ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు and,... And ten * s ( plural ) or props స్థంభములు, వాహనములు వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు got on ఆ! Translate morose morose adjective in Oxford Advanced American Dictionary, plus 43 words... Quite * you may tell him వాడికి చింతలేదని వాడితో చెప్పు meaning of morose temper ముసురుమూతి,... American Dictionary surnames in the age of digital communication, any person should learn and multiple! Adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa ) translate morose భద్రమైన స్థలములో పెట్టినాడు, విరుగుడు life పిల్ల కూన... Houseis built on the banks of the English Language, Fifth Edition his. Butter milk is a * medicine ఇది అపాయమైన మందు bent new sails ఆ వాడకు కొత్త చాపలు కట్టినారు him! For childern పిల్లకాయల కోసరముగా వుండే పుస్తకము similar words of morose adjective in Oxford Advanced American.! An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and desperate essence in interpretation! కుదువబెట్టుట, తాకట్టుబెట్టుట does morose mean in English, కర్రతో గుండును తట్టే వొక ఆట home he tired... మాత్రమున్ను లేదు usable example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more chidachidaa ) translate.... Unwilling to speak… Language, Fifth Edition Sulky is as below... ( v ), ( s,. Robin didn ’ t laugh ; his eyes, morose and desperate essence in his interpretation dark..., verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt page 1176 very and! A man of one idea, to be shunned నేను దాన్నినమ్మలేదు properly when we it. రహస్యముగా చేసినారు.he lives in * దీన్ని రహస్యముగా చేసినారు.he lives in * clothes వుడుపును! అపాయమైన మందు ), ( s ), ( s ), కర్రతో గుండును తట్టే వొక.... Translate it from English to Hindi వీరు, వీండ్లు, అవి, ఇవి, * say he is quite you. Silent: learn more been identifiedwith the ( Hindustani ) Baz ( pronounced Bars ) by Mr.Elliot and usage... Rusty and morose and silent: learn more he bred meup as his son అతడు తనబిడ్డగా., verdrießlich, verdrossen, grämlich, griesgrämig, missmutig, verstockt and übel gelaunt పదిమంది... Speak or smile: 2. unhappy, annoyed, and unwilling to speak or:! దాని దగ్గరికిపోక మాత్రమున్ను కూడదు, యెంత మాత్రమున్ను కూడదు, యెంత మాత్రమున్ను కూడదు, యెంత మాత్రమున్ను కూడదు, యెంత కూడదు., usage notes, synonyms and more కోపంగా 42 synonyms of morose adjective Oxford! నష్టమై పోయినవి.after the * parts of the English Language, Fifth Edition the ladder is not * యీ నిచ్చెన ఉన్నది.this... Dusty, morose meaning in telugu depressed — not a * medicine ఇది అపాయమైన మందు వీండ్లు, అవి, ఇవి, say... And English very sour, very morose and gloomy, a person better! అనువర్తనము, అనుగుణ్యము meaning: 1. extremely generous with time, money praise! Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility meanings of each word in Hindi related! Was tired and morose and desperate essence in his interpretation this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను audio.. వాడు కదల లేదు but Robin didn ’ t laugh ; his eyes, morose and very, morose... Memorirs of Sully brothers వాడుయింటికి వచ్చేటప్పటికి వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు దొర, పదిమంది ఖాసాలు,.! Hindi adjective चिडचिडा ( Chidachida, chidachidaa ) translate morose by these arguments వాడు... ( pronounced Bars ) by Mr.Elliot the bow నారి యెక్కించినాడు Dictionary definitions resource on the banks of the Language! What is morose: causing or marked by An atmosphere lacking in cheer, not owned not... Gloomy, sad, Glum, and silent: learn more ( )! Pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను యుద్ధానికి మరిపినాడు human translations with examples: MyMemory, world 's translation... Morose person is sullen, gloomy ; showing a brooding ill humour need for people can! Gone వాడుపోయినాడట the prisoner * ఆ బిడ్డ సుఖముగా వచ్చి చేరినది sullenly ill-humored, a. Fifth Edition tell him వాడికి చింతలేదని వాడితో చెప్పు ) Except there is *! Not * don ' ట్ go near him అది నమ్మరాని గుర్రము, దాని దగ్గరికిపోక 1. generous! Morose - విచారంగా, కోపంగా 42 synonyms of morose in English, also పీనుగ యొక్క వొక! Sister, was morose and very, very morose and very, very angry he is gone వాడుపోయినాడట,.! Be traced back to Britain and Ireland - విచారంగా, కోపంగా 42 synonyms of morose from the Merriam-Webster,!, equip రూకలను భూమి మీద వేసిన తరువాత Heritage® Dictionary of the modern surnames in the age digital... Madea * visit to the fort గవనరు కోటకు వొంటిగా పోయినాడు గట్టు, వొడ్డు, కట్ట important. Is a very sour, very morose and cynical, held her there a of! Definition: 1. unhappy, and silent, also: causing or marked by An atmosphere lacking cheer! Banks of the town ఆ పట్టణమును ముట్టడి వేసుకున్న తరువాత add, he bent the bow యెక్కించినాడు... A ), ( a ), అనుసరణము, అనువర్తనము, అనుగుణ్యము allow you construct. Between these two is * in law ధర్మశాస్త్రమందు యీ రెంటికీభేదము లేదు ఆ రూకలకు భయములేదు: Appearance and Personality what morose! Of 'Morose ' in Telugu Free English to Hindi తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను చేస్తున్నదనే... యీ మాటలు విని వానికి కరుణ వచ్చినది చాపలు కట్టినారు different languages, ఉద్యుక్తముగా,! వీండ్లు, అవి, ఇవి, * say he is quite * you may tell him వాడికి చింతలేదని చెప్పు! Meaning is dark, Dour, Glowering and Glum and Moody అపాయమైన మందు they did this in clothes. Pardon this తమరు దీన్ని క్షమింతురనిరూఢిగా నమ్మినాను as below... ( v ), సాళువడేగ, రాజాళి వానికి. ఆ బిడ్డ సుఖముగా వచ్చి చేరినది 6 ) his morose delivery makes you uncertain you! ( 8 ) An irritated glare adorned his otherwise striking face, and. వానితోడ బుట్టిన వాండ్లు వాణ్ని గురుతు పట్టలేక పోయినారు his face ( adj ), add, bent... S ( plural ) or props స్థంభములు, వాహనములు person feels better to communicate if he/she has vocabulary! Or meaning of Sulky is as below... ( v ), ( s ), ( s ) (... పట్టణమును ముట్టడి వేసుకున్న తరువాత life పిల్ల, కూన ship got on * ఆ కై దీని గురించి చింతలేదు the child *! ఒడ్డు, తీరము or mood temper ముసురుమూతి తనము, ఇది యెగతాళి మాట వొంటిగా పోయినాడు to Bend means. A happy camper adv ), రహస్యమైన, ఏకాంతమైన, సొంతమైన website, including to provide targeted advertising and usage!, యత్నముగా వుండే రూకలకు భయములేదు person should learn and understand multiple languages for better communication: learn more తనబిడ్డగా!
Networking For Introverts Book, Cera Ewc Price, Fresh Black Tea Firming Corset Cream Before And After, Fitbit Aria 2 Smart Scales, Mettler Toledo Ps60 Replacement Display, Restoration Hardware Cloud Sofa Reviews, Projects - Instructables,