Altay RƏHİMOV - KARANTİN GÜNLƏRİ

   Share

   “Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya Rəsulum! Belə imtahanlara) səbir edən şəxslərə müjdə ver! O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman: “Biz Allahınıq (Allahın bəndələriyik) və (öləndən sonra) Ona tərəf (Onun dərgahına) qayıdacağıq!” deyirlər. Onları Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq və rəhmət (Cənnət) gözləyir. Onlar doğru yolda olanlardır!” (əl-Bəqərə, 155-157)

   Günümüzdə dünya mikroskopla belə çətin görülən bir sınaqla baş-başadır. Ayədə buyurulduğu kimi: “səbir edənləri müjdələ!”

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 9 clicks

   Tecox component by www.teglo.info