Kamran Məmmədov - QURAN GÜNDƏLİYİ

  PDF faylını alÇapE-poçt

   Share

   İXLAS SURƏSİ

   İxlassurəsiMəkkədənazilolub,dörd ayədir. BirvətəkolanAllahınsifətlərindənbəhs edir.

   O, kamal sifətləriözündətoplayan, daimözünəmüraciət edilən, heç birşeyəmöhtacolmayan,nöqsansifətlərdən, cinsivəbənzəriolmaqdanuzaqolanAllahdır. Busurə, eynizamanda, təslisəinananxristianları vəAllahınövladıvənəsliolduğunuiddiaedənmüşriklərirədd edir.

   Busurənin"İxlas"danbaşqabirçoxadlarıvardır. Bəzialimlərbunların sayınıiyirmiyəqədərçıxararlar. Buadlarınənməşhurları; Saməd, Tövhid,Mərifət,Təfrid, Təcrid vəNecat'dır.

   (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur); Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!) O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!) Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!” (İxlas; 1-4)

   İbnCüzeybelədeyər: Bilki, Allahın"birdir" deyəvasıflanmasınınüçmənasıvardır. Hamısı daOUcaAllahhaqqındadoğrudur. BirincisiObirdir. Onunyanındabirikinciilahyoxdur. Bu, sayımənasındabirolmadığınıifadəedir.İkincisi, Otəkdir, bənzərivəortağıyoxdurdeməkdir. Necə ki, "Filan şəxs,əsrindətəkdir" deyirsən.Bu, onunbənzəriyoxdurdeməkdir. Üçüncüsü, Allahbirdir, bölünməz, parçalaraayrılmaz. Busurədənməqsəd,müşriklərəbircavabolaraq, Allahınortağıolmadığınıbildirməkdir. UcaAllah, Qurandabirliyinigöstərəndəlillərgətirmişdir. Bunlarhəqiqətənçoxdur.Bunlarınənaçıqolanlarıbudörddəlildir. Birincisi, "Heç Yaradan Allah, yaratmayanabənzəyərmi!?" (Nəhlsurəsi; 17)ayəsidir. Bu, yaratma vəmeydanagətirmədəlilidir. İkincisi, "Əgər (yerdə və göydə) Allahdan başqa tanrılar olsa idi, onların ikisi də (müvazinətdən çıxıb) fəsada uğrayardı." (Ənbiya surəsi; 22)ayəsidir. Busağlamvəbənzərsizyaratmanındəlilidir. Üçüncüsü, De: “Əgər Allahla yanaşı, (müşriklərin) dedikləri kimi, tanrılar olsa idi, onlar ərş sahibinə (yaxın düşmək, yaxud onunla vuruşmaq üçün) bir yol axtarardılar”.(İsrasurəsi; 42)ayəsidir. Buhakimiyyətvəüstünlükdəlilidir. Dördüncüsü, "Allah (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir. (Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış məxluqatlardır). Onunla yanaşı (ibadət ediləcək) heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir tanrı əlahiddə öz yaratdıqları ilə gedər, (öz məxluqatını ayırıb aparar) və onların bir qismi (dünyadakı padşahlar kimi) digərinə üstün olmağa çalışardı." (Muminunsurəsi; 91)ayəsidir. Buda, birdən çoxilaholduğutəqdirdəçəkişməvəüstünolmağaçalışmaolacağınadairdəlildir.

   Bu surə Allahaövladnisbətedənlərinhamısınırədd edir.Məsələn, "Üzeyir, Allahınoğludur" deyənyəhudiləri;" MəsihAllahınoğludur"deyənhristiyanları (Tövbəsurəsi, 30)və" Mələklər Allahınqızlarıdır" iddiasında olanƏrəbmüşriklərinirədd edir. (Ənam, 100-101)

   Xristianlar, Allahın"Ata, oğul vəRuhulQüds" şəklindəüçüqnumdanmeydanagəldiyinəinanırlar. BuQuran-ı Kərimin"And olsun ki, Allah "üçünüçüncüsüdür" deyənlər kafirolmuşdur. Halbukibirolan Allahdanbaşqa heç bir tanrıyoxdur." ( Maidə; 73) ayəsininişarəetdiyitəslisinancıdır. "Xristianlar "üçünbir, birinüç" olduğuna inanırvəözlərinintəkAllahainandıqlarınıiddia edirlər. Allah, zalımlarıniddialarındançoxuzaqdır."

   Qüdsihədisdəbelədeyilir: "Uca Allahbeləbuyurur:"Adəmoğlumənitəkzib etdi.Halbukibunahaqqıyox idi. Mənəsöydü. Halbukionunbunadahaqqıyox idi. Məniyalanlamasınagəlincə, obelədeyərək mənitəkzib etdi: Allahməniyaratdığıkimi, əslatəkrardiriltmeyecektir. Halbuki, onuyoxdanyaratmaq, mənətəkraryaratmaqdandahaasandeyil. Mənəsöyməsinəgəlincə, oda"Allah, Özünə övlad götürdü!" deməsidir. Halbukimən, təkəm, samədəm. Övlad götürməyən,doğmayanyoldaşıvətayıolmayanilaham. (Buxari, Təfsir-i Sure, 112, 1-2; Nəsai, Cənaiz, 117)

   Hz. Peyğəmbər(s.ə.s) beləbuyurmuşdur: "Kim ixlassurəsinioxusa, Quranınüçdəbirinioxumuşkimiolar" (BuhədisiÜbeyb.Ka'b'tanmərfu olaraq Əhmədb. HənbəlvəNəsairəvayətetmişdir. Bax:Buxari, fedailu'i-Quran 9; Tirmizi, Fedâilu'I-Quran, 10,11; Nəsai,iftitah,69(fərqli sözlərlə))Alimlərbelədeyir: Bu, İxlassurəsininbir çoxməna, elmvəməlumatlarıehtivaetdiyiüçündür. ÇünkiQurandakıelmlərüçdür: Allahınbirliyinigöstərənayələr, ƏhkamayələrivəQissələr. Busurə, Allahınbirliyinigöstərənayələriəhatə etdiyiüçünQuranınüçdəbirisayılır. Bəziləribelədeyir: SavabbaxımındanQuranınüçdəbirinioxumağabərabərdir. Yənibusurənioxuyana, Quranınüçdəbirinioxuyanaverilənsavabqədərsavabvardır.

   "Cümə namazındansonra, yeddi dəfəİxlasvəMuavvizəteyn (Fəlaq və Nas)oxuyan, birhəftəqəzadan, bəladanvəpisişlərdənqorunar." (İbni Sünni)

   • Hits: 1101 clicks

   Tecox component by www.teglo.info